امام خمینی (ره) از چه زمانی به حجاج پیام می‌دادند؟
امام خمینی (ره) از چه زمانی به حجاج پیام می‌دادند؟
20 مرداد 1398

من یادم است که ایشان از قبل هم - یعنی سال ۱۳۴۱ - به حجاج پیام می‌دادند. بعد از آن مبارزات اولیه‌ی مربوط به انجمنهای ایالتی و ولایتی، و بعد از آن‌که دولت انجمنها را قبول کرد،