مسئولین در مقابل شهدا پاسخ گو خواهند بود
مسئولین در مقابل شهدا پاسخ گو خواهند بود
20 اسفند 1396

حضرت آیت الله علوی گرگانی گفت: اگر چه بعضی افراد در مقابل عمل بدشان، عذر خواهی می کنند، اما این عذر خواهی چه ارزشی می تواند داشته باشد، وقتی عمل از سوی مسئولین سر می زند که مخالف با حرکت و خون شهید و